Colle époxy Devcon en 60 sec

Devcon colle epoxy tres rapide 60 secondes
Devcon colle epoxy tres rapide 60 secondes
  • Colle époxy à durcissement rapide
  • Double seringue pratique
  • Sans pistolet d'application

Super rapide colle époxy Devcon avec un temps de traitement de 60 secondes. Convient pour le métal, divers types de caoutchoucs, composites, carbone et de nombreux types de plastique.

De préférence, éclairer légèrement la surface et nettoyer soigneusement. Ensuite, vaporisez de la colle sur un morceau de carton et mélangez bien avec la spatule fournie. Après le mélange, appliquer l'adhésif dans les 60 secondes. Serrage à la main après 4 minutes.

Contenu: 25 ml
Couleur: transparent
Temps de traitement: 60 secondes
Force: 8 Nm

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Description
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Choix de produit

Devcon 60 sec epoxylijm
pièces
12 pièces en stock

Prix:

10,95 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks 10,40 € 3,30 €
12 Stuks 9,86 € 13,08 €