Colle plastique super rapide 3M

  • Colle super rapide
  • Pour divers plastiques
  • En double seringue pratique

Colle de réparation en plastique super rapide. Idéal pour les réparations sur des pièces en plastique où la vitesse est importante. Une lèvre de votre phare est-elle cassée? Collez-le rapidement et efficacement. Au bout de quelques minutes, vous pouvez déjà replacer la pièce.

Durcissable et peut être peint après durcissement.

Temps de traitement: 20 secondes
Livraison: cartouche 50 ml
Couleur: transparent
Pistolet à colle nécessaire: LS50-1
Mélangeur requis: Mixer A

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

3M 55045 patroon 50ml

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Description
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H331 Giftig bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
Giftig
Schadelijk voor de gezondheid

Choix de produit

3M 55045 Supersnelle kunststof lijm
pièces

Prix:

46,90 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Moins de 4 en stock
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !