Soudeuse en plastique Versachem

  • Colle divers types de plastiques
  • Colles très bien les métaux
  • Haute résistance aux chocs

Très fort adhésif à base de métacrylate de méthyle à 2 composants pour coller des plastiques durs tels que ABS, acrylique, PVC, vinyle, etc. Cet adhésif est très résistant aux chocs et convient particulièrement au collage de plastiques ou de matériaux tels que le verre, la bois Seule une préparation très minimale est nécessaire avant le collage.

Cet adhésif n'adhère pas au polyéthylène (LDPE, HDPE) ou au polypropylène. Pour cela, nous avons les 3M DP-8005 et 3M DP-8010 dans la gamme.

Temps de traitement: 3 minutes
Prise en main: 15 minutes
Force: 24 N / mm²
Couleur: crème
Packaging: Double seringue 25ml

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Description
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Choix de produit

Versachem Plastic Welder
pièces
17 pièces en stock

Prix:

10,95 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !

Prix en vrac

Vous commandez Votre prix Vous économisez
6 Pièces 10,40 € 3,30 €
12 Pièces 9,86 € 13,08 €