colle Versachem Prime Lok 245

Threadlock Versachem Prime Lok 245
Threadlock Versachem Prime Lok 245
  • Pâte de collage pour vis
  • Durcissement en 30 minutes
  • Force de rupture 11nm

Une résine anaérobie bleue spécialement conçu pour la fixation de vos vis. Versachem est une marque de grande qualité.

Retirable avec des outils normaux
Force de rupture: 11 Nm
Viscosité: 1000 mPa.s.
Plage de température: -55 ° C à + 150 ° C
Serré à la main: 30 minutes

Emballage: 6ml

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Description
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk

Choix de produit

Versachem Prime Lok 245
pièces
13 pièces en stock

Prix:

9,99 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !