Apprêt au sol / surfaces lisses

Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden
Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden
 • Pour les sols en béton/cimenté
 • Comme amorce sur les carreaux
 • Durcissement rapide

Cette couche de fond époxy a été spécialement conçue pour les surfaces lisses telles que les sols en béton, les sols en carrelage. En outre, ce produit peut être utilisé comme apprêt pour les carreaux uraux, les mosaïques, les comptoirs en béton et les surfaces en céramique.

Mode d'emploi de l'apprêt époxy :

Lors de l'application de la couche de fond époxy, veillez toujours à ce que la surface soit sèche et exempte de graisse et nettoyez-la préalablement avec, par exemple, de l'ammoniaque diluée avec de l'eau (1:10). Laisser sécher bien avant d'appliquer l'apprêt. Entre 16 et 48 heures après le dégraissage, le travail peut continuer sans poncer. Après 48 heures ou lors de l'application de 2 couches, vous devez toujours poncer la surface légèrement. Après cela, d'autres travaux peuvent être effectués avec, par exemple, l'époxy de nivellement, le revêtement de sol époxy ou la chape époxy.

Cette vidéo est également disponible avec sous-titres français.

Caractéristiques

Rapport de mélange: 100: 50 (2 parties en poids de résine, 1 partie en poids de durcisseur)
Temps de traitement: Environ 30 minutes à 25 degrés
Couleur: Transparent avec des couches minces
Traitement avec: Rouleau de velours (application fine)
Temps de traitement: 30min à 20-25 degrés
Consommation: 150 gr / m2

Emballage:

 • 0,75 kg (pour 3 m2)
 • 1,5 kg (pour 6 m2)
 • 3 kg (pour 14 m2)
 • 7,5 kg (pour 40 m2)
 • 15 kg (pour 70 m2)
 • 30 kg (pour 140 m2)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS101 Epoxy vloerprimer basis 500 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Description
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Choix de produit

Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden
Contenu Prix
ensembles

Prix:

26,99 €
Délai de livraison 7-10 jours ouvrables
 • Livré dès que possible lors de Corona!
 • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
 • Livraison rapide avec DPD ou DHL
 • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !

Prix en vrac

Vous commandez Votre prix Vous économisez
2 Ensemble 24,97 € 4,04 €
3 Ensemble 23,75 € 9,72 €
4 Ensemble 23,21 € 15,12 €
6 Ensemble 22,67 € 25,92 €
10 Ensemble 21,59 € 54,00 €