Tec7 Super

 • Colle cyanoacrylate
 • Faibleviscosité, haute adhérence
 • Collage et une réparation rapides
 • Petit pot, grande puissance

DESCRIPTION

 • Super est un adhésif à prise rapide à base de cyanoacrylate.
  Le collage résiste à des températures de -30 ° C à + 100 ° C.
  Le super collage présente une grande résistance aux forces de cisaillement et est sans retrait. 

APPLICATIONS SUPER

 • Pour la liaison forte de la plupart des matériaux, tels que: les plastiques (à l'exception, entre autres, P.E. et P.P.), les caoutchoucs, le verre, le plexi, la céramique, le bois, le cuir, les métaux, ....
  Utilisez Aktivator pour coller des matériaux poreux (voir Super Aktivator). 

MANUEL D'UTILISATION

 • Application sur une seule face sur une surface propre, sèche et sans graisse.
  Plus la couche adhésive est fine, plus la liaison est forte.
  Appuyez fermement pendant quelques secondes.
   

  Contenu 20ML

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Latex handschoenen

Waarschuwing

Code Description
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Schadelijk

Choix de produit

Tec7 Super
Contenu Prix
pièces

Prix:

6,49 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Moins de 8 en stock
 • Livré dès que possible lors de Corona!
 • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
 • Livraison rapide avec DPD ou DHL
 • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !