TEC7 WP7 Kelder en muur waterdicht

Tec7 WP7-501 Kelder + muur waterdicht
Tec7 WP7-501 Kelder + muur waterdicht
  • Polymeercement coating
  • Waterdicht vanaf 2mm
  • Weerstaat waterdruk en zouten

TEC7 WP7 Kelder en muur waterdicht

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Stofmasker
Overall

Gevaar

Code Description
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Corrosief (Bijtend)

Choix de produit

Tec7 WP7 Polymeercement coating
pièces
2 pièces en stock

Prix:

153,95 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Moins de 3 en stock
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !