Système époxy titane Versachem

Versachem Titanium
Versachem Titanium
  • Une pâte remplie de titane
  • Sur deux composants
  • Temps de traitement rapide

Versachem Titanium Epoxy System est un adhésif en pâte époxy bi-composant résistant aux agents chimiques et à l'eau destiné au remplissage, à la réparation et au collage de surfaces métalliques.

  • Temps de travail: Eniron 5 minutes
  • Durcissement complet: Eniron 4 heures
  • Puissance: 17N/mm2

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Description
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk

Choix de produit

Versachem Titanium Epoxy System
pièces
32 pièces en stock

Prix:

10,95 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !