Résine de polyuréthane G8 Super

Résine de polyuréthane G8 Super
Résine de polyuréthane G8 Super
  • Hoogglans PU hars
  • UV bestendig
  • Krasvast

La résine G8-Super Polyurethane est un revêtement / vernis monocomposant à haute brillance à base de polyuréthane aliphatique. Cette peinture convient très bien au bois, aux époxydes et au stratifié de polyester.

 

Consommation : Environ 200-300 gr / m² par couche
Emballage : 1 kg, 5 kg, 10 kg
Temps de séchage : 2 à 4 heures (selon le climat)
Durée de vie : 1 an avec un emballage fermé

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Description
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H340 Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H350 Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P331 GEEN braken opwekken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Choix de produit

G8 Super Polyurethaan hars
Contenu Prix
pièces

Prix:

49,99 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Moins de 6 en stock
  • Livraison à partir du stock !
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Snelle levering met ColisPrivé
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !