Durcisseur, enduit,finission

Polyesterverharder MEKP Methyl Ethyl Keton Peroxide
Polyesterverharder MEKP Methyl Ethyl Keton Peroxide
  • Posologie de 1,5 % à 3 %
  • Les distributeurs sont disponible
  • Haute qualité

Le durcisseur liquide bien connu de peroxyde d’ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE pour polyester résines. Mesurez la quantité est la plus facile et sécuritaire avec un doseur.

Selon la température et la quantité de résine vous doses la bonne quantité de durcisseur. Comme guide, nous utilisons 2 %. Cela donne à la résine polyester universelle d’un délai de traitement d’environ 30 minutes (à 20 degrés). Juste faire ce que vous pouvez gérer en 10 minutes environ.

Ajout : 1,5 à 3 %
Conditionnement : 20 gr, 100 gr, 400 gr, 1 kg, 5 kg
Adapté pour : Polyester résine stratification résine, résine de polyester moulé, gelcoat, pardessus et gelcoat filler

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Description
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Choix de produit

Polyester verharder
Contenu Prix
pièces

Prix:

2,99 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
En stock
  • Livraison à partir du stock !
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Snelle levering met ColisPrivé
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !