Couche de finition pour piscines

Zwembadcoating voor polyester zwembaden
Topcoat voor zwembaden 5KG
Topcoat pour piscines 25 kg
Zwembadcoating voor polyester zwembaden
Topcoat voor zwembaden 5KG
Topcoat pour piscines 25 kg
  • Résistance aux eaux de baignade
  • Couleur vives
  • Pour la finition des piscines

Couche de finition polyester spécialement conçu pour les piscines. Cette couche de finition est équipée de pigments qui conservent également leur couleur malgré un long contact avec le chlore.

Ce revêtement polyester est la finition idéale pour votre polyester piscine neuve ou existante.  Toutes les piscines polyester sont désormais facile à rénover avec du  papier abrasif 60, puis après dégraissage, la couche de finition.
Cette couche de finition donne un résultat satiné avec une structure légère.

N'oubliez pas de commander le durcisseur sur cette page directement ici.

Cette couche de finition est disponible dans les couleurs suivantes : bleu clair (YT651), bleu azur (YT653), bleu ciel (YT7945), vert (RAL6010), blanc (RAL 9010).

Peroxyde d’ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE / durcisseur : environ 2 %
Consommation : environ 300-400 gr/m²
Emballage : 5 kg, 25 kg
Délai de traitement : 20 minutes (à 20 degrés)
Compléter le durcissement : 24-48 heures
Durée de conservation : 3 à 6 mois

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la quantité requise de durcisseur par la couche de finition :

1 kg 20 ml durcisseur
5 kg 100 ml 
25 kg 500 ml 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Polyester topcoat NPG voor zwembaden RAL 6010, 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Choix de produit

Polyester topcoat voor zwembaden
Contenu Prix
pièces

Prix:

84,99 €
Délai de livraison 1-3 jours ouvrables
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !