Colle époxy Araldite Rapid

Araldit Rapid epoxylijm
Araldit Rapid epoxylijm
  • Colle très forte
  • Double seringue
  • Aucun pistolet de nécessaire

Araldite Rapid est une colle époxy à prise rapide. La colle est facile à traiter. Couper les buses de la cartouche et presser suffisamment de colle sur un couteau à mastic ou une table de mélange. Mélanger soigneusement les deux composants avec une spatule ou un couteau à mastic. La colle est maintenant prête à être utilisée.

Convient pour le collage:

Métaux ferreux et aluminium, cuivre, zinc et produits galvanisés
Bois
Différents types de caoutchoucs
Verre, quartz et pierres précieuses
Matériaux céramiques


Caractéristiques:

Résistance initiale après 20 minutes (1 N / mm² sur l'aluminium à 23 ° C)
Résistance à la température: -60 ° C à + 100 ° C
Bonne résistance aux produits chimiques et à la chaleur
Couleur: transparent
Densité: 1,18 g / cm³
Résistance au cisaillement: 19 N / mm²
Résistance au pelage: 5,5 N / mm²
Viscosité: 30 000 mPa.s. (capacité de remplissage d'espace: jusqu'à 0,5 mm)


Emballage:

Double seringue de 24ml

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Waarschuwing

Code Description
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Choix de produit

Araldite Rapid epoxylijm
Emballage Prix
pièces

Prix:

12,49 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !

Prix en vrac

Vous commandez Votre prix Vous économisez
6 Pièces 11,87 € 3,72 €
12 Pièces 11,24 € 15,00 €