Paquet de stratification

Paquet de stratification
Paquet de stratification
  • Ensemble complet pas cher
  • Réduction par grosse commande
  • 1, 5 ou 20 mètres carrés

Polyester, stratification paquet. Avec ce set, vous pouvez faire votre préparation pour votre surface d'une superficie de 1, 5 ou 20 mètres carrés. Choisissez un set/kit de composants dont vous avez besoin.

Le polyester, stratification des paquets peut être utilisé pour le revêtement de fours, des étangs, des filtres, des costumes de carnaval, des véhicules, ou pour la réparation des bateaux, des caravanes, des remorques pour chevaux, etc. Les possibilités sont infinies.

Cette vidéo est également disponible avec sous-titres français.
 

Pour votre sécurité, portez des gants en latex et un masque anti poussière ou commander les avec un emballage protecteur polyester.

Vous avez une petite réparation ? Essayez nos kits de réparation polyester.

Ce paquet inclut les produits suivants :

Surface : 1 m2 5 m2 20 m2
Verre matériaux fibreux 450 gr/m2 1 m2 5 m2 20 m2
Résine polyester 1 kg 5 kg 20 kg
Durcisseur MEKP 20 gr 100 gr 400 gr
Distributeur de MEKP - 1 1

Choisissez un forfait de matériaux auxiliaires appropriés :

Surface : 1 m2 5 m2 20 m2
Matériaux auxiliaires: X-Small Small Medium

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Polyester lamineerhars 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Polyesterverharder 20 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Description
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Choix de produit

Polyester lamineerpakket
Contenu Prix
ensembles

Prix:

16,99 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Livraison à partir du stock !
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Snelle levering met ColisPrivé
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !

Prix en vrac

Vous commandez Votre prix Vous économisez
2 Ensemble 15,72 € 2,54 €
3 Ensemble 15,29 € 5,10 €
5 Ensemble 14,44 € 12,75 €