TEC7 WP7 Roofing Waterdicht

Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht
Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht 4,4 kg
Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht
Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht 4,4 kg
  • Tec7 WP7-301
  • Herstellingspasta
  • Kant-en-klare pasta

TEC7 WP7 Roofing Waterdicht

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Waarschuwing

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Choix de produit

Tec7 WP7 Roofing Waterdicht
Contenu Prix
pièces

Prix:

8,95 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !