Apprêt De IJssel ZF

De IJssel Ijmopox ZF primer met verharder
ZF primer Ijmopox 5 liter
De IJssel Ijmopox ZF primer met verharder
ZF primer Ijmopox 5 liter
  • Excellent effet anti-rouille
  • Réparation pour craquelé
  • Excellente adhérence aux métaux
  • Primaire époxy

Cet apprêt (primaire) époxy à deux composants pour un nombre varié de traitements.

Très approprié comme apprêt à base de zinc sur divers métaux avec un excellent effet anti-corrosion.

L'apprêt ZF offre une bonne adhérence sur le plastique et convient comme agent de réparation pour les fissures et les craquelures. Recouvrable avec du vernis DD haute brillance, du vernis DD satiné et autres systèmes de peinture 2 composants.

Avant de peindre, la surface doit être poncée, propre et exempte de graisse.

Couleur : Blanc
Conditionnement:
0,75L et 5L (base avec durcisseur)
Rapport de mélange: 87 parties en poids de résine et 13 parties en poids de durcisseur
Traitement: Avec la brosse ou le rouleau.
Recouvrable: minimum 16 heures, maximum illimité
Consommation: environ 8,3 m2 par litre
Durée de conservation: 12 mois sans mélange dans l'emballage d'origine dans un environnement sec

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Choix de produit

De IJssel ZF Primer
Contenu Prix
ensembles

Prix:

30,99 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !

Prix en vrac

Vous commandez Votre prix Vous économisez
2 Ensemble 30,06 € 1,86 €
3 Ensemble 29,44 € 4,65 €
7 Ensemble 28,82 € 15,19 €